تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

ما مکلف هستیم که... از اختلاف کلمه احتراز و به وحدت اسلامی... گرایش نموده و کلمه‏ی حق را عُلیا و کلمه‏ی باطل را سفلی قرار دهیم‏

ما مکلف هستیم که در هر لباس و هر شغل هستیم از اختلاف کلمه احتراز و به وحدت اسلامی که پیوسته مورد سفارش کتاب و سُنّت است گرایش نموده و کلمه‏ی حق را عُلیا و کلمه‏ی باطل را سفلی قرار دهیم.(5)