تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

من از همه شما دوستان، از همه شما برادران

ارتشی ایران و پاسداران ایران می‏خواهم که توجه داشته باشید که در بین خودتان خدای‏نخواسته یک وقت اختلافی‏حاصل نشود. شما گمان نکنید که قدرتهای‏بزرگ دست برداشته اند و امروز شما را به حال خود گذاشته اند. آن ها هر روز در نقشه هستند و هر روز در کمین هستند که شما را با هم اختلاف ایجاد کنند، بین شما اختلاف ایجاد کنند و آن ها بهره بردارند . شما می‏بینید که در هر جائی‏که سپاه پاسداران و ارتش و سایر قوای‏مسلح باهم می‏شوند پیروزی‏عظیم نائل می‏شود. شما می‏بینید که وحدت کلمه، شما را بر همه قدرتهای‏جهان پیروز کرد شما می‏بینید که این طعمه ای‏در دهان امریکا بود اسمش ایران بود، با وحدت کلمه از دهان او بیرون کشیدید و استقلال را برای‏خودتان تثبیت کردید. شما می‏بینید __ که اگر یک اختلاف بین شما بیفتد خدای‏تبارک و تعالی‏خواهد خدای‏نخواسته نظر عنایت را بردارد و آن روز همان خواهد شد که در زمانهای‏سابق بر ایران میگذشت. همه بهوش باشید، زن و مرد، جوان و پیر، همه بهوش باشید، ارتشی‏و غیر ارتشی‏بهوش باشید که مبادا رخنه کنند این اشخاصی‏که فاسد هستند رخنه کنند بین شما و خدای‏نخواسته اختلاف ایجاد کنند. باهم باشید و ید واحده باشید« علی‏من سواکم» چنانچه دستور است. تفرقه پیدا نکنید و باهم اعتصام به حبل اللّه کنید ودر راه خدا به پیش بروید که شما پیروزید. و(81)