تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

سال به آقایان عرض کردم که این سال خوب است‏

سال اجرای قانون باشد، باید حدود معلوم بشود، آقای‏رئیس جمهور حدودش در قانون اساسی چی هست، یک قدم آن ور بگذارد من با او مخالفت می‏کنم، اگر همه مردم هم موافق باشند، من مخالفت می‏کنم، آقای نخست وزیر حدودش چقدر است، از آن حدود نباید خارج بشود، یک قدم کنار برود با او هم مخالفت می‏کنم مجلس حدودش چقدر است، روی حدودش خودش عمل کند شورای نگهبان حدودش چقدر است، قوه قضائیه حدودش چی‏است، قوه اجرائیه قانون معین شده است، نمی‏شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم، غلط می‏کنی قانون را قبول نداری، قانون ترا قبول ندارد نباید از مردم پذیرفت، از کسی پذیرفت که ما شورای نگهبان قبول نداریم، نمی‏توانی قبول نداشته باشی، مردم رای دادند به این ها، مردم به قانون اساسی شانزده میلیون تقریبا یا یک قدری بیشتر رای دادند به قانون اساسی مردمی‏که به قانون اساسی رای دادند منتظرند که قانون اساسی‏اجرا بشود، نه هر کس از هر جا صبح بلند می شود بگوید من، من شورای نگهبان را قبول ندارم، من قانون اساسی را قبول ندارم، من مجلس را قبول ندارم، من رئیس جمهور را قبول ندارم، من دولت را قبول ندارم نه، همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید ولو برخلاف رای‏شما باشد، باید بپذیرید برای این که میزان اکثریت است و تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست، میزان این است، همه ما باید بپذیریم من هم ممکن است بابسیاری ازچیزها، من که یک طلبه هستم مخالف باشم، لکن وقتی قانون شد و چیز شد، خوب ما هم می‏پذیریم بعد از این که یک چیزی قانونی شد، دیگر نق زدن در آن، اگر بخواهد مردم را تحریک بکند، مفسد فی‏الارض است و باید با او دادگاه‏ها عمل مفسد فی‏الارض بکنند و اگر نه، رای می‏دهد آرام، با رای آرام هیچ کس مخالف نیست شما می‏گوئید که نخیر، این که گفتند این ها اشتباه کردند ولی‏ما در مقام عمل قبول داریم، اما رایمان این است که اینجوری نیست اما در عمل هم ملتزم هستیم، این هیچ مانعی ندارد البته مسائل اگر آن مسائل اسلامی باشد، اگر در رای هم مخالف باشید، باید تو سرتان زد اما اگر یک مسائل سیاسی هست، مسائل چیزی هست می‏گوئیم این‏ها اشتباه کردند، بسیار خوب، ممکن است یک میلیون جمعیت هم اشتباه بکنند این اشکال ندارد اما در عین حالی که اعتقادتان این است که این ها اشتباه کرده‏اند در عین حال باید بپذیرید، چاره ندارید. شما هم که وکیل شدید فرض کنید از تهران یا از جای دیگر، خوب عده کثیری می‏گویند که این لیاقت نداشته است، این نباید، خوب نبود بشود اما حالا که اکثریت شد، پذیرفته‏اند این مردم بیچاره همه چیز را قبول دارند، این من و شما هستیم که هر جا برخلاف مصلحت ما باشد اساس را می‏گوئیم قبول نداریم هر جا، هر کس بر خلاف من است این اصلامسلمان هم نیست و هر که با وفق من است اگر شمر هم باشد، این ابوذر است این یک مطلبی‏است که در باطن ذات هر کس هست اصلاح کنید خودتان را، در باطن ذات همه هست که آن که با من خوب است، خوب است و آن که با من بد است، بد نه آن که به حسب حکم خدا خوب است وبه حسب واقع خوب است، نخیر، آنی‏که بامن خوب است آن میزان است، آن قانون میزان است که برای من باشد و آن مجلس میزان است که برای من باشد و آن ارتش میزان است که برای (73)