تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

الان یک وحدت فی‏الجمله ای که در ایران پیدا شده است، امریکا و شوروی را متزلزل کرده‏

شما می‏بینید که الان در ایران که یک وحدت کلمه فی‏الجمله پیدا شده است، چطور لرزانده است همه تخت ها و تاج ها را و همه ابرقدرت ها را، همه به دست و پا افتادند؟ این را می‏بینید؟ می‏بینید که الان در ایران که جناح ها با هم نزدیک شدند، یک قدری دانشگاه با روحانیت نزدیک شده، روحانیت با دانشگاه نزدیک شده است، بازار با دانشگاه و با روحانیت یکی شده اند در صورتی که باز اختلافات فی‏الجمله ای هست و بعد عرض می‏کنم شما می‏بینید که الان یک وحدت فی‏الجمله ای که در ایران پیدا شده است، امریکا را آنجا متزلزل کرده و شوروی را آنجا متزلزل کرده(6)