تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

الان مشغولند شیاطین به این که این انسجامی که پیدا شد برای ملّت ما و با این انسجام پیش بردند، این را بهمش بزنند، گروه گروه کنند، حزب کذا، حزب کذا، جمعیت کذا. امروز ، روز این نیست که تکه تکه بشود این مملکت‏

دعوت کنید همه را به وحدت کلمه خدای تبارک و تعالی امر فرموده است « واعتصمو بحبل اللّه » اجتماع لکن اجتماع با تشبث به حبل اللّه . هر اجتماعی مطلوب نیست « واعتصموا بحبل اللّه » مطلوب است، همان است که « اقراء باسم ربک » اسم رب همان ریسمانی است که همه به آن باید اعتصام کنند. مردم را دعوت کنید به وحدت، دعوت کنید به این که گروه گروه نشوند. الان مشغولند شیاطین به این که این انسجامی که پیدا شد برای ملّت ما و با این انسجام پیش بردند و بحمد اللّه پیروز شدند تا اینجا، این را بهمش بزنند، گروه گروه کنند، حزب کذا، حزب کذا، جمعیت کذا . چه اسم رویش بگذارند جمعیت اسلامی کذا، چه اسم بگذارند جمعیت دمکراتیک کذا، امروز ، روز این نیست که تکه تکه بشود این مملکت، گروه گروه بشوند این ها. امروز تمام گروه ها باید ادغام بشود در یک گروه و آن گروه اسلامی است. همانطوری که تمام گروه ها ادغام شد در یک گروه و تمام قول ها و تمام فریادها ادغام شد دریک فریاد و آن فریاد مرگ بر این رژیم و عرض بکنم که جمهوری اسلامی می‏خواهیم. آن ادغام گروه ها در هم و توجه به اسلام بود که این سد بزرگ شیطانی را شکست و همه حساب مادیین را باطل کرد.(37)