تربیت
Tarbiat.Org

وحدت در کلام و پیام امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

ترک و عرب و فارس، همه این ها در ایران هست‏

، همه با هم. ملاحظه بفرمائید که همین وحدت در یک جمعیت محدود و در یک کشور محدود با ابر قدرت ها چه کرده است. بی‏خود نیست که همه رسانه های‏گروهی‏تمام کشور ها تقریبا، کشورهای‏بزرگ مسلما و بعضی‏کشورهای دیگر همشان را صرف این می‏کنند که ایران را در نظر مسلمان ها بدجلوه بدهند، جمهوری اسلامی‏را بد جلوه بدهند. تبلیغات سرتاسر دنیا را بر ضد ایران فراگرفته است. چه شده است که ایران اینقدر مورد تهاجم تبلیغی‏واقع شده است و تهاجم های‏دیگر؟ این نیست الااین که در ایران این معنای‏اخوت تااندازه بسیار زیادی‏تحقق پیدا کرده است و آن ها دیدند که با این وحدتی‏که درایران پیدا شده است، این انسجامی‏که در ایران پیدا شده است و پرتوش دارد در سایر بلاد مسلمین هم می‏رود، این یک خطر بزرگی‏است که تمام منافع ابرقدرت ها را منهدم می‏کند و از بین می‏برد. اگر این خوف را نداشتند که ایران سرایت می‏کند این خوتش به سایر کشورها، کشورها علیحده بودند و ایران علیحده بود و برادری بین ایران و دیگران تحقق پیدا نمی‏کرد شاید اینقدر حمله نمی‏کردند به ما. این حمله همه جانبه تبلیغاتی‏و غیر تبلیغاتی‏برای‏این است که این انسجام کوچک را دیده اند که دست آن ها را از اینجا کوتاه کرده است. اگر این انسجام پیدا بشود و انشاء اللّه پیدا میشود، اگر این انسجام پیدا بشود دست ابر قدرت ها از همه ذخایر مسلمین کوتاه می‏شود و بلکه دست ابر قدرت ها از تمام مستضعفین جهان کوتاه می‏شود. این وحدت کلمه ای‏که در ایران پیدا شده است و الان از سایر بلاد هم به ما دارند متصل می‏شوند و دیگران هم دارند اخوت پیدا می‏کنند با ایرانی‏ها، من امیدوارم که دولت ها هم توجه کنند ، بیدار بشوند، تحلیل کنند مسائل را، ببینند که آیا مسلمان ها همه در کنار هم، هر کدام در کشور خودشان مستقل لکن به ما... این که همه مسلمان هستند، در آرمان های‏اسلامی‏با هم باشند، این خوب است یا هر کشوری‏با کشور دیگر مخالف؟ آنچه می‏تواند مشکلات همه کشورها را و مسلمین را از بین ببرد آیا اخوت بین مسلمین است که خدای تبارک و تعالی‏به او سفارش فرموده است یا تفرقه بین مسلمین است؟ دولت هااگر با هم متحد و برادر باشند بهتر می‏توانند آن چپاولگر ها را از صحنه خارج کنند یا حالاکه با هم مختلف هستند و دامن به اختلاف می‏زنند؟ ما، ملّت ایران، دولت ایران، همه ایرانی ها دستشان را پیش همه مسلمین دراز می‏کنند و از آن ها می‏خواهند که به این ملّت بپیوندند و برادری‏را مستحکم کنند و همه مسلمین با هم پیوند اخوت داشته باشند و ما دستمان را پیش همه دولت های‏کشورهای‏اسلامی‏دراز می‏کنیم واز آن ها می‏خواهیم که به ما بپیوندند و همه ما باهم برادر باشیم و همانطور که اسلام فرموده است ما همه دوست، برادر، با هم باشیم تا این که مشکلاتمان را حل کنیم. گمان نکنند این ها که ضررشان در این وحدت ایران است. ایران یک کشور مسلم است و صلاح حال همه مسلمین را می‏خواهد، ایران با همه مسلمین خودش را برادر (86)