تربیت
Tarbiat.Org

علل تزلزل تمدن غرب
اصغر طاهرزاده

آفات غفلت از سنن ثابت

اگر بشریت از نظر معرفتی از سنن ثابت الهی غافل شود با ایجاد سنت‌های من‌درآوری زندگی خود را سراسر گرفتار بحران و اغتشاش می‌کند، بدون آن‌که ریشه‌ی اصلی بحران را بشناسد. باید به خود جرأت دهیم و با مبانی دقیق اظهار کنیم؛ چون تمدن غربی با سنن ثابت الهی قطع رابطه کرده است، عین اغتشاش و بحران است. در چنین شرایطی سازندگان تکنولوژی هر نیتی که داشته باشند، در عمل تکنولوژی موجود تنها نتیجه‌ای که به‌دست می‌دهد آن است که یک قدم بشریت را به سوی عدم تعادل و بحران نزدیک می‌کنند.
به گفته‌ی رنه‌گنون: «دلیل این‌که اندیشه‏های جهان متجدد به هیچ وجه منطبق با نظم حقیقی نیست این‌که؛ این اندیشه‌ها تقریباً همیشه با روحیه‌ی مخالفت با معنویت پرورده شده است.»(17) در اندیشه‌ی فرهنگ غربی هیچ معنویت حقیقی مدّ نظر نیست، تمام نظرها به عالم ماده و به امکاناتی است که در آن وجود دارد، در حالی که در جای خود ثابت شده، ماده در ذات خود عین حركت و عین كثرت است و عالم كثرت اگر با عالمی که وجودش عین وحدت است تدبیر نشود، عین بی‏نظمی خواهد بود. لذا هرچه بشر به ماده نزدیك‌تر شود به بی‏نظمی نزدیك‌تر شده‏، و هرچه به عالم معنا نزدیك شود به نظم و یگانگی نزدیک شده است. از آن‌جایی که خداوند در عینی که عین یگانگی است، عین بقاء است، هر جریانی از عالم الهی فاصله بگیرد به اضمحلال خود نزدیک می‌شود.