تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سؤال: چرا قرآن، غیبت دیگران را به خوردن گوشت برادر مرده تشبیه کرده است؟

پاسخ : دلائل متعددی برای این تشبیه قرآن بیان شده است: أیحب أحدکم أن یأکل لحم أخیه میتا**سوره حجرات،آیه 12.***
1- مرده، روح ندارد تا از خود دفاع کند و شخصی هم که مورد غیبت قرار می‏گیرد، حضور ندارد تا از خود دفاع کند.
2- غیبت، ریختن آبرو است و آبرو که رفت، قابل جبران نیست. همان گونه که گوشت مرده،اگر کنده شود، قابل جبران نیست.
3- گوشت به تدریج رشد می‏کند ولی یکباره خورده می‏شود، آبرو هم به تدریج پیدا می‏شود ولی غیبت کننده یک مرتبه آن را می‏ریزد.
انسان سالها زحمت کشیده تا وجهه و آبرویی کسب کرده است و شما با غیبت کردن، نتیجه زحمات او را نابود می‏کنید.