تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سوال: خداوند در حوادث تلخ و شیرین زندگی انسان، چه مقدار نقش دارد؟

پاسخ : در قرآن می‏خوانیم: ما اصابک من حسنه فمن الله و ما اصابک من سیئه فمن نفسک**سوره نساء، آیه 79. ***هر خوبی به تو رسد از خداوند است ولی هر بدی که به تو رسد از نفس خودت می‏باشد.
کره زمین که به دور خود و خورشید می‏گردد و همواره بخشی از آن روشن و بخشی دیگر تاریک است، هر کجای آن روشن باشد از خورشید است و هر کجای آن تاریک باشد، از خود زمین است.
خداوند انگور را آفرید، ولی بشر از آن شراب می‏سازد که مایه بروز هزاران حادثه و بیماری است.
خداوند به انسان قدرت داد، ولی عده‏ای با سوء استفاده از این قدرت، به محرومان ضربه می‏زنند.
خداوند به انسان عقل داد، ولی عده‏ای از این عقل سوء استفاده کرده و به دنبال مکر و حیله برای مردم هستند.
پس آنچه از سوی خداوند است، نیکوست و بدی‏ها از خود ما سرچشمه می‏گیرد.