تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سوال: آیا پاداش ده برابر، برای انجام هر کار نیک است؟

پاسخ : قرآن می‏فرماید: من جاء بالحسنه فله عشر امثالها**سوره انعام، آیه 160.***
هر کس کار شایسته‏ای بیاورد، ده برابر پاداش دارد. آنچه مهم است آوردن کار شایسته به قیامت است، نه انجام آن در دنیا.
رساندن جنس به مقصد ارزش دارد، ولی اگر جنسی را در وسط راه از بین بردیم، ارزشی ندارد. بسیاری از کارهای به ظاهر نیک دچار آفاتی می‏شود که به مقصد نمی‏رسد:
یا در آغاز، کار را با ریا و خودنمایی شروع می‏کنیم و هدف الهی نداریم، یا در وسط کار گرفتار غرور و عجب و خود خواهی می‏شویم و یا بعد از انجام کار، گناهی می‏کنیم و آثار آن را محو می‏کنیم.
گرچه در این سه مورد کار شایسته انجام گرفته، ولی سالم به مقصد نرسیده است. لذا قرآن نمی‏فرماید: هر کس کار شایسته انجام دهد ده برابر پاداش دارد ، بلکه می‏فرماید: هر کس کار شایسته خود را تا قیامت بیاورد، ده پاداش دارد. من جاء بالحسنه‏