تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سوال: چگونه پاداش بعضی از اعمال انسان، از حساب و شماره می‏گذرد؟

پاسخ : براساس روایات، تعداد نفرات در نماز جماعت هر چه بیشتر باشد، ثواب نماز بیشتر می‏شود؛ تا آنکه عدد افراد حاضر در نماز جماعت، به ده نفر برسد که در این صورت پاداش آن بی‏شمار شده و کسی جز خداوند نمی‏داند.
چنانکه انسان، با یک انگشت می‏تواند شماره تلفن بگیرد، با دو انگشت می‏تواند سطل کو چکی را بلند کند، با سه انگشت کار بیشتری انجام می‏دهد، تا اینکه به ده انگشت برسد که در این صورت، دیگر کار انسان محدودیت ندارد و هر کاری بخواهد می‏تواند با این ده انگشت انجام دهد و نوع کارهایش قابل حساب و شماره نیست.