تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سوال: چرا بعضی با دیدن معجزات و کمالات انبیا، باز هم ایمان نمی‏آورند؟

پاسخ : انکار آن بزرگواران گاهی به خاطر تقلید نابجا از نیکان است، گاهی به خاطر حفظ و منافع شخصی است و گاهی به خاطر خود بینی‏ها و تعصب‏های نابجاست.
اگر در شب لامپی روشن نباشد، ستارگان آسمان را می‏بینیم، اما اگر چراغ خانه خود را روشن کنیم، دیگر نور بسیاری از ستاره‏ها را نمی‏بینم. کسی هم که خود را ببیند، از دیدن کمالات دیگران عاجز می‏شود.
شخصی سوار بر اسب به نهری رسید که آب کمی داشت و اسب می‏توانست به راحتی از آب عبور کند لکن اسب ایستاد. صاحب اسب هرچه افسار حیوان را کشید، اسب جلو نرفت، به پشت او کوبید باز هم اسب نرفت. مرد حکیمی که این صحنه را مشاهده می‏کرد به او گفت: آب را گل آلود کن، اسب از نهر رد می‏شد او آب را گل کرد، اسب حرکت کرد و از نهر گذشت. صاحب اسب، حکمت این کار را پرسید، مرد حکیم گفت: آب که تمیز است، اسب خود را در آب می‏بیند و حاضر نمی‏شود پا روی خود بگذارد، لذا حرکت نمی‏کند. انسان‏هایی هم که خود را ببینند (مقام خود، منافع خود، قبیله خود، حزب خود و...) حاضر نمی‏شوند پا روی آن بگذارند، لذا حرکت و تکاملی ندارند.