تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سؤال: آیا شعارهایی از قبیل مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل در مسجد و مکان‏های مقدس صحیح است؟

پاسخ : قرآن در آخرین آیه سوره فتح در معرفی مسلمانان واقعی می‏فرماید: اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا**سوره فتح، آیه 29.*** آنان نسبت به کفار سخت و نسبت به مؤمنان مهربان هستند، آنان را در حال رکوع و سجود می‏یابی که در صدد کسب رضای خداوند هستند.
در این آیه، قبل از رکوع و سجود، اشداء علی الکفار و رحماء بینهم مطرح شده است. شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل مصداق و نمونه‏ای برای عمل به آیه اشداء علی الکفار است که در متن قرآن آمده است. البته نباید تنها به سر دادن شعار اکتفا کرد که بالاتر و بهتر از شعار، شدت عمل است که در سایه تحصیل، وحدت، ابتکار، خودکفایی، عزت نفس، نفوذ ناپذیری و دوری از هر نوع سازش و نرمش که سبب طمع بد خواهان شود، به دست می‏آید.
قرآن به زنان پیامبر می‏فرماید: اگر تقوا دارید، با نرمی سخن نگویید، تا کسی که بیمار دل و هوسباز است،در شما طمع نکند. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض**سوره احزاب، آیه 32.***
امروز که زنان پیامبر نیستند، این آیه بری ما پیام مهم سیاسی دارد و آن این که اگر مسلمانان تقوا دارند نباید در هیچ برخورد و قرارداد و جهت‏گیری سیاسی، از خود نرمشی نشان دهند که بدخواهان در ما و منافع ما طمع کنند. مهم آن است که ما خود را نبازیم و چراغ سبزی به بدخواهان نشان ندهیم.