تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سؤال: مرگ انسان به دست کیست؟ خدا، یا عزرائیل؟

پاسخ : در قرآن، گاهی خداوند کارهایی را به خودش نسبت می‏دهد و گاهی همان کار را به دیگری، مثلا در مورد گرفتن جان انسان، یک جا می‏فرماید: الله یتوفی الانفس**سوره زمر، آیه 42.*** خدا، جان مردم را می‏گیرد.
و در جای دیگر می‏فرماید: یتوفاکم ملک الموت**سوره سجده، آیه 11.*** ملک الموت عزرائیل جان مردم را می‏گیرد.
و جایی دیگر می‏فرماید: توفته رسلنا**سوره انعام، آیه 61.*** فرشتگان.
جان مردم را می‏گیرند.
هر سه تعبیر قابل قبول است. چنانکه وقتی شما به یک ساختمان نگاه می‏کنید، می‏توانید بگویید:
این ساختمان را مهندس و معمار ساخت،
این ساختمان را بنا و کارگران ساختند،
این ساختمان را صاحبش ساخت،
نسبت ساختن خانه به همه این‏ها درست است.
چنانکه می‏توان گفت: کلید، در را باز کرد،
دستم در را باز کرد،
خودم در را باز کردم،
زیرا کلید در اختیار دست و دستم در اختیار من است.
در آیات فوق نیز شاید این گونه باشد: فرشتگان جان‏ها را می‏گیرند و به عزرائیل تحویل می‏دهند و عزرائیل جان‏ها را به خدا تحویل می‏دهد.
شاید هم این گونه باشد: جان افراد عادی را فرشتگان می‏گیرند، جان افراد برجسته را عزرائیل می‏گیرد و جان اولیای الهی را خداوند می‏گیرد.
همان گونه که قرآن درباره اهل بهشت تعبیرهای مختلفی دارد؛ یک جا می‏فرماید: یسقیهم ربهم**سوره انسان، آیه 21.*** خداوند آنان را سیراب می‏کند. در جای دیگر می‏فرماید: یسقون فیها کأسا**سوره انسان، آیه 17.***اینها از طریقی سیراب می‏شوند و نامی از خداوند برده نشده است.