تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سؤال: چگونه خداوند صاحب فضل و رحمت، بندگانش را به قهر و کیفر می‏گیرد؟

پاسخ : اقیانوس، آب فراوانی دارد اما اگر شما بطری در بسته‏ای را در آن بیندازید، قطره‏ای از آب، در بطری داخل نمی‏شود. مشکل از آب است یا بطری؟!
انسانهایی هستند که تمام راههای هدایت را به روی خود بسته‏اند؛ راه فکر و تعقل، راه عبرت و اندیشه، راه شنیدن حق و اطاعت از آن، راه ارشاد و هدایت و پند پذیری، راه کمک به دیگران و... این انسان‏ها از خود جمادی ساخته‏اند که به قول قرآن، آنها سنگ و سخت‏تر از سنگ هستند: ثم قست غلوبکم من بعد ذلک کالحجارة أو أشد قسوة**سوره بقره، آیه 74.*** محروم شدن این گروه از فضل الهی، به خاطر بسته بودن خودشان است، نه به خاطر کم بودن فضل و رحمت الهی.