تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سوال: تفاوت خمس و زکات با مالیات‏های دولتی چیست؟

پاسخ : مالیات پولی است که به دولت می‏پردازیم تا به ما خدمات برساند. کوچه و خیابان را آسفالت کند، امنیت ما را تامین کند، درمانگاه و بیمارستان برای ما آماده کند، برای فرزندانمان مدرسه و دانشگاه بسازد. این پول هزینه‏ای است که نیازهای ما را تامین می‏کند، شبیه پول‏هایی که برای خوراک و پوشاک و مسکن خود خرج می‏کنیم.
بنابراین مالیات، منافع عمومی ما را تامین می‏کند، اما خمس و زکات پولی است که از فرد گرفته می‏شود، تا خرج محرومان و رفع مشکلات آنان شود.