تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سوال: امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه همه مسلمانان است یا گروهی خاص؟

پاسخ : برای ماشینی که در مسیر یک طرفه بر خلاف همه رانندگی می‏کند،
دو نوع برخورد لازم است: یکی آنکه تمام رانندگان با بوق و چراغ مخالفت خود را با کار او اعلام کنند، پلیس، راننده را جریمه کند.
قرآن نیز هم تمام مسلمانان را به امر به معروف و نهی از منکر سفارش کرده و فرموده است: کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بلمعروف وتنهون عن المنکر**سوره‏آل عمران،آیه 110.***
شما بهترین امتی هستید که جلوه کرده‏اید به شرط آنکه امر به معروف و نهی از منکر کنید.
و در جای دیگر می‏فرماید: از میان شما مسلمین گروهی ویژه باید مسئول امر به معروف و نهی از منکر شوند.
و لتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر**سوره‏آل عمران،آیه 104.***