تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سؤال: رابطه مؤمنان با یگدیگر باید چگونه باشد؟

پاسخ : پیامبر اکرم (ص) فرمودند: المؤمن مرآة المؤمن**بحار، ج 71، ص 270. *** مؤمن آئینه مؤمن است. این تشبیه بسیار زیبا، می‏تواند نکات بسیاری را در بر داشته باشد که به برخی موارد اشاره می‏کنیم:
1- مثل آئینه باشیم، هم زیبایی دیگران را ببینیم و هم نقاط ضعف آنان را. مثل مگسی نباشیم که فقط روی زخم و جراحت می‏نشیند.
2- مثل آئینه باشیم، نه مثل ذره بین، عیب مردم را بزرگ‏تر از آنچه هست نبینیم.
3- مثل آئینه باشیم، نه مثل شانه، آینه روبرو معایب را می‏گوید ولی شانه پشت سر رفته و در میان موها می‏گوید.

دوست دارم که دوست عیب مرا - همچو آئینه پیش رو گوید
نه که چون شانه با هزار زبان - پشت سر رفته مو به مو گوید

4- آئینه، مراعات مقام و شخصیت افراد را نمی‏کند و گرفتار تهدید و تطمیع نمی‏شود.
5- آئینه زمانی می‏تواند کارائی داشته باشد که غبار نگرفته و صاف و صیقلی باشد. انسان نیز زمانی می‏تواند انتقاد سازنده داشته باشد که خودش معیوب نباشد.
6- شکستن آئینه به خاطر آنکه عیب ما را نشان می‏دهد خطاست، آزردن کسانی که انتقاد می‏کنند نیز نارواست.
7- اگر آئینه را بشکنند، قطعات آن هم عیب ما را نشان می‏دهد. مؤمن را نیز اگر اذیت کنند، باز دست از کارش بر نمی‏دارد.
8- آئینه به خاطر صیقلی بودن عیب ما را می‏گوید. مؤمن نیز بر اساس صفا و صداقت باید عیب برادر دینی خود را بگوید نه بر اساس کینه و انتقام.
9- آئینه عیب ما را در خود نگاه نمی‏دارد، همین که از برابر آن کنار برویم، عیب ما از صفحه آن پاک می‏شود. مؤمن نیز باید روبرو عیب را تذکر دهد و چون از او جدا شدیم، عیب ما را در دل خود نگاه ندارد.
10- کسی عیب خود را می‏فهمد که بخواهد بفهمد وگرنه ممکن است انسان به آئینه نگاه سطحی بکند، ولی به فکر بررسی نواقص خود نباشد.