تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سؤال: از نظر قرآن، چه کسی مخالف است؟

پاسخ : مردم چهار دسته هستند:
1- گروهی هم ایمان دارند و هم عمل صالح انجام می‏دهند که این گروه مؤمن هستند.
2- گروهی نه ایمان دارند و نه عملشان صالح است که این گروه کافرند.
3- گروهی ایمان دارند، ولی عملشان صالح نیست که این گروه فاسقند.
4- گروهی که ایمان ندارند، ولی عملشان به ظاهر صحیح است که این گروه منافقند. البته نفاق درجات و مراحلی دارد، دروغ نوعی نفاق است، چاپلوسی نوعی نفاق است، حتی دعوت از کسی که قلبا تمایل به آمدن او ندارید، نوعی نفاق است.