تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سوال: چرا خداوند دست به آفرینش زده و این همه موجود و از جمله انسان را آفریده است؟

پاسخ : اگر دانشمند خوش بیانی سخن گفت، نباید پرسید چرا سخن گفتی؟! زیرا علم و بیان او اقتضا می‏کند که یافته‏های علمی خود را ارائه دهد. اما اگر این دانشمند با آن همه کمالات ساکت شد و یافته‏های خود را کتمان کرد، زیرا سوال می‏رود که چرا نگفتی؟
خداوند قادر حکیم مهربان که می‏تواند از خاک، گندم واز گندم، نطفه انسان کاملی را بیافریند، اگر نمی‏آفرید جای سوال بود که چرا قدرت خود را به کار نگرفتی و چیزی نیافریدی؟