تربیت
Tarbiat.Org

پرسش‏های مهم پاسخ‏های کوتاه‏
حاج شیخ محسن قرائتی

سوال: آیا هر مسلمانی، مومن است یا آنکه میان اسلام و ایمان تفاوت است؟

پاسخ : در قرآن، یکجا می‏خوانیم که مردم وارد دین می‏شوند: یدخلون فی دین الله افواجا**سوره نصر،آیه 2. *** و در جای دیگر به کسانی که شعار دینداری می‏دادند گفته می‏شود: هنوز ایمان وارد دلهای شما نشده است: و لما یدخل الایمان فی قلوبکم**سوره حجرات،آیه 14.*** یعنی دین باید وارد مردم شود.
آری، دینداری مراحلی دارد: مرحله گرم شدن، مرحله داغ شدن و مرحله پخته شدن. هر گرم و داغی، سرد می‏شود ولی هیچ پخته‏ای خام نمی‏شود.
ورود مردم در دین آسان است؛ هر کس بگوید: اشهدان لا اله الا الله و اشهدان محمدا رسول الله مسلمان است.
این مرحله گرم شدن است. اما بالاتر از گرم شدن، داغ شدن است. اصحاب پیامبر با احساس و هیجان داغی به جبهه‏ها می‏رفتند و حاضر بودند در کنار پیامبر جان فشانی کنند. ولی قرآن به آنها می‏گوید اگر دین دارید، خمس غنائم جنگی را بدهید: و اعلموا انما غنمتم من شی فان لله خمسه و للرسول... ان کنتم آمنتم بالله**سوره انفال،آیه 41. ***آری، کسانی که شهادتین می‏گویند و حتی در جبهه‏ها کنار پیامبر می‏جنگند، ممکن است در مسایل مالی آسیب‏پذیر باشند که قرآن می‏فرماید: در کنار شهادتین و جبهه و نماز، حق خدا و رسول و فقرا را نیز بپردازید. در این مرحله است که ایمان وارد قلب می‏شود. قرآن فقط به گروه خاصی می‏فرماید: اولئک هم المومنون حقا**سوره انفال،آیه 4. ***مومنون واقعی گروه خاصی هستند، ولی نسبت به گروهی که منافقانه اظهار ایمان دارند، می‏فرماید: اینها مومن واقعی نیستند:و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و هم بمومنین**سوره بقره،آیه 8.***