تربیت
Tarbiat.Org

آنگاه که فعالیت‌های فرهنگی پوچ می‌شود(گذر از ساحت علم حصولی به حیات علم حضوری)
اصغر طاهرزاده

انواع فعالیت‌های فرهنگی

با این مقدمات فكر می‌كنم عزیزان عنایت فرمودند كه همة فعالیت‌های فرهنگی و دینی یك نوع نیستند و یک هدف را دنبال نمی‌كنند و لذا لازم است نوع فعالیت‌های فرهنگی را بشناسیم تا در هدف‌گیری خود به خطا نیفتیم. چه بسیار فعالیت‌های فرهنگی که بر خلاف ادعای خود هرگز به هدفی كه دنبال می‌كنند نمی‌رسند و چه بسیار فعالیت‌های فرهنگی به چیزی می‌رسند که نمی‌خواستند برسند.
ما می‌توانیم فعالیت‌های فرهنگی دینی را به سه نوع تقسیم كنیم؛ یك نوع فعالیت‌های فرهنگی دینی كه ناخودآگاه جهت همه دستورات و فعالیت‌های دینی را دنیایی می‌كند. نوع دیگر فعالیت فرهنگی دینی كه درست عكس نوع اول است، سعی دارد همه اعمال و دستورات دینی را از منظر قدسی بنگرد كه ما معتقدیم اصلاً آمدیم به این دنیا برای همین كه همه حركات و سكنات و عقایدمان قدسی شود. یك نوع فعالیت‌های فرهنگی هم هست كه ما نام آن را فعالیت‌های «شبه قدسی» گذارده‌ایم.