تربیت
Tarbiat.Org

بصیرت فاطمه‌زهرا(س)
اصغر طاهرزاده

خطابه‌ای به همة تاریخ

گرچه خطابة حضرت در مسجد مدینه ایراد شده است، ولی نظر حضرت به فضاهایی دورتر از دیوارهای مسجد مدینه دوخته شده بود و به همین‌دلیل در عین غرّش و اعتراض، آرامشی خاص در آن خطبه بر حضرت حاكم بود. حضرت كه نیامده بودند صرفاً با حاكمان آن زمان درگیر شوند، حضرت برای من و شما و تمام تاریخ سخن می‌گویند. اعتراض فاطمه‌زهرا(س) اظهار رنجی بود كه بر پشت بشریت وارد شده بود. علی(ع) حذف شد و به‌تبع آن حكم خدا در جامعة جهانی حذف شد. عنایت داشته باشید؛ جایی كه خدا حاكم نباشد، چه بخواهیم و چه نخواهیم، نفس امّاره حاكم خواهد شد.
انقلاب حضرت فاطمه(س) مقابله با دردی است كه همة تبعات و لوازم آن را درك كرده بود و همة سنگینی آن را لمس نموده بود. فاطمه‌زهرا(س) است كه می‌فهمد این خطر، موجب چه مشكل عمیق و گسترده‌ای در جهان اسلام خواهد شد.
فاطمه(س) می‌داند اسلام چقدر بزرگ و توانمند است و اگر شرایط ظهورش با حاكمیت امام معصوم بروز كند سرنوشت بشر بر روی كرة زمین و در طول تاریخ دگرگون می‌شود و این است علت اصلی غم فاطمه(س).