تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد15
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

مقدمه

تمامی آیات این سوره (بجز چهار آیه آخر آن) در مکه نازل شده، و عدد آیات آن 227 آیه است

@@تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 179@@@