تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد15
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

فضیلت سوره شعراء

در حدیثی از پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم) در اهمیت تلاوت این سوره چنین می خوانیم: من قرء سورة شعراء کان له من الاجر عشر حسنات، بعدد کل من صدق بنوح و کذب به و هود و شعیب و صالح و ابراهیم، و بعدد کل من کذب بعیسی و صدق بمحمد (صلی اللّه علیه و آله و سلّم): کسی که سوره شعرا را بخواند به عدد هر کسی که نوح را تصدیق و یا

@@تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 181@@@

تکذیب کرده است ده حسنه برای او خواهد بود، و همچنین هود شعیب، و صالح ابراهیم، و به عدد تمام کسانی که تکذیب عیسی و تصدیق محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلّم) کرده اند.**(مجمع البیان) آغاز سوره شعرا***

ناگفته روشن است که این همه اجر و پاداش تنها برای تلاوت منهای اندیشه و عمل نیست، بلکه قرائن متعددی در روایات فضائل سوره ها است که نشان می دهد منظور تلاوتی است که مقدمه تفکر و سپس اراده و عمل باشد و در گذشته به آن اشاره کرده ایم.

اتفاقا تعبیری که در حدیث فوق آمده نیز مؤ ید همین مطلب است، زیرا استحقاق حسنات به تعداد تصدیق کنندگان و تکذیب کنندگان انبیاء بخاطر قرار گرفتن در خط تصدیق کنندگان و بیگانگی با خط تکذیب کنندگان است.
@@تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 182@@@