تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد15
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

واقع نگری و ایمان

مساله مهم در زندگی انسان این است که واقعیات را آنچنان که هست درک کند، و در برابر آن موضع گیری صریح داشته باشد، پندارها، پیشداوریها، و تمایلات انحرافی، حب و بغضها، مانع از درک و دید واقعیات آنچنان که هست نگردد، و مهمترین تعریفی که برای فلسفه شده است همین است، درک حقایق اشیاء آنچنان که هست.

به همین دلیل یکی از مهمترین تقاضاهائی که معصومین از خدا داشتند این بود اللهم ارنی الاشیاء کما هی: خداوندا واقعیتها و موجودات را آن گونه که هست به من نشان ده (تا ارزشها را به درستی بشناسم و حق آن را ادا کنم).

@@تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 401@@@

و این حالت بدون ایمان میسر نیست، چرا که هوا و هوسهای سرکش، و تمایلات نفسانی بزرگترین حجاب و سد این راه است، و رفع این حجاب جز در پرتو تقوی و کنترل هوای نفس، امکان پذیر نیست.

لذا در آیات فوق خواندیم: کسانی که به آخرت ایمان ندارند، اعمال زشتشان را برای آنها زینت می دهیم، و سرگردان می شوند.

نمونه آشکار و عینی این معنی را در زندگی گروهی از دنیا پرستان زمان خود به روشنی می بینیم

آنها به مسائلی افتخار می کنند، و جزء تمدنش می شمارند که در واقع چیزی جز ننگ و آلودگی و رسوائی نیست.

لجام گسیختگی و بی بند و باری را نشانه آزادی.

برهنگی و آلودگی زنان را دلیل بر تمدن

مسابقه در تجمل پرستی را نشانه شخصیت.

غرق شدن در انواع فساد را، مظهر حریت.

آدم کشی و جنایت و ویرانگری را دلیل بر قدرت.

خرابکاری و غصب سرمایه های دیگران را، استعمار (آبادسازی!).

به کار گرفتن وسائل ارتباط جمعی را در مسیر زننده ترین برنامه های ضد اخلاقی دلیل بر احترام به خواست انسانها.

زیر پا گذاردن حقوق محرومان را، نشانه احترام به حقوق بشر!

اسارت در چنگال اعتیادها هوسها، ننگها و رسوائیها را، شکلی از آزادی تقلب و تزویر و بدست آوردن اموال و ثروت از هر طریقی که باشد دلیل بر استعداد و لیاقت!

رعایت اصول عدل و داد و احترام به حق دیگران نشانه بی عرضگی و عدم لیاقت.

@@تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 402@@@

دروغ و پیمان شکنی دو روئی و تزویر را نشان سیاست.

خلاصه اعمال سوء و ننگینشان آنچنان در نظرشان زینت داده شده است که نه تنها از آن احساس شرم نمی کنند بلکه به آن افتخار و مباهات نیز می کنند، و پیدا است چهره چنین جهانی چگونه خواهد بود، و راهی را که به سوی آن می رود کدام سو است؟!


@@تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 403@@@