تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد15
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

3 - برتری عجم

در حدیثی از امام صادق (علیه السلام) که در تفسیر علی بن ابراهیم ذیل آیات مورد بحث آمده است می خوانیم: لو نزل القرآن علی العجم ما آمنت به العرب، و قد نزل علی العرب فامنت به العجم فهذه فضیلة العجم: اگر قرآن بر عجم نازل شده بود عرب به آن ایمان نمی آورد، ولی قرآن بر عرب نازل شد و عجم

@@تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 358@@@

به آن ایمان آورد و این فضیلتی است برای عجم.**جلد چهارم نورالثقلین صفحه 165***

در این زمینه در جلد چهارم تفسیر نمونه صفحه 418 (ذیل آیه 54 سوره مائده) نیز اشاراتی آمده است.

@@تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 359@@@