تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد15
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

2 - آیا سلیمان دعوت به تقلید کرد؟

بعضی از مفسران گویا از ظاهر نامه سلیمان چنین استفاده کردند که او می خواست مردم کشور سبا را به پذیرش دعوت خود بدون ذکر دلیل وادارد.

سپس پاسخ داده اند که آمدن هدهد به آن صورت معجزآسا خود دلیلی بر حقانیت دعوت او بوده است.**تفسیر (فخر رازی) ذیل آیات مورد بحث***

@@تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 459@@@

ولی ما فکر می کنیم نیازی به این گونه جوابها نیست، وظیفه پیامبر دعوت است، و وظیفه دیگران تحقیق کردن، و به تعبیر دیگر: دعوت انگیزه ای برای تحقیق است، همانگونه که ملکه سباء این کار را انجام داد، و در مقام تحقیق و آزمایش سلیمان برآمد تا روشن شود آیا او یک پادشاه است یا پیامبر؟!