تربیت
Tarbiat.Org

از برهان تا عرفان
اصغر طاهرزاده

علّت

حقیقی: علتی است كه وجود و هستی معلول را می‌دهد. مثل هستی مطلق كه وجود سایر پدیده‌ها، همه پرتو اوست و برهان صدیقین در صدد اثبات آن است
مُعِدّه: عبارت است از آن شرایطی كه در آن شرایط، علت حقیقی، معلول را وجود می‌دهد، مثل بدن مادر كه شرایط به‌وجودآمدن بدن فرزند است، نه علت وجود بدن فرزند.
پس از ذكر دو نكتة فوق، در نكتة سوم، اصل برهان به صورتی كه ملاحظه می‌فرمایید طرح می‌شود و سپس در صفحات بعد، بندبندِ آن مورد شرح قرار می‌گیرد.