تربیت
Tarbiat.Org

از برهان تا عرفان
اصغر طاهرزاده

نـتـایج بـرهـان

حركت جوهری
1- اثبات ذات قیّوم خداوند


2- اثبات معاد به معنی عام


3- روشن شدن شخصیّت زمان به عنوان بُعد چهارم مادّه


4- حل مشكل حدوث و قِدَم


5- حل مشكل ربط متغیر به ثابت