تربیت
Tarbiat.Org

حکومت جهانی مهدی(عج)
آیت الله ناصر مکارم شیرازی

حكومت جهانى مهدى (عج)

آن روز كه :
ابرهاى سیاه ظلم و فساد آسمان جهان را بپوشاند
آن روز كه :
قدرتهاى اهریمنى جهانخواره پنجه هاى خود را در گلوى مردم رنجدیده دنیا، هرچه بیشتر فرو برند
آن روز كه :
همه معیارها جز معیار مادّه و مادّه پرستى از میزان سنجش افكار مردم پنهان گردد
آن روز كه :
امواج تبلیغاتى نیرومند طاغوتهاى شرق و غرب براى تأمین منافع نامشروع خود هر حقّى را باطل و هر باطلى را حق جلوه دهد
و سرانجام آن روز كه :
تازیانه نامهربانیها; تنگ نظریها; جدائیها; تبعیضها و ستمها پشت خلق مستضعف جهان را مجروح سازد
آرى!
در آن لحظه چشمهاى پر امیدمان به تو ـ اى مصلح بزرگ جهان ـ دوخته شده
به انقلاب و حكومت جهانى ات!
و از خدایت این توفیق را براى ما بخواه كه خود را آنچنان بسازیم، از نظر وسعت فكر و اندیشه، از نظر مبارزه و جهاد و از نظر قدرت اصلاح همه جانبه جهان، كه شایستگى شركت در آن برنامه عظیم انقلابى را داشته باشیم!
همه افراد كنجكاو...