تربیت
Tarbiat.Org

پرسش ها و پاسخ ها جلد پنجم
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

فصل سوم: حقوق مدنى زنان

مهریه زن
تجویز ازدواج موقّت و چند همسرى
شرط تعدّد زوج‌ها در اسلام
تجویز طلاق
مبانى حقوقى و اخلاقى خانواده
اهداف تشكیل خانواده
راه‌هاى تحكیم كانون خانواده
ترویج ازدواج و توسعه آن
تأدیب زن
﴿ صفحه 300 ﴾
﴿ صفحه 301 ﴾