تربیت
Tarbiat.Org

پرسش ها و پاسخ ها جلد پنجم
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

فصل اول: آفرینش زن

تساوى زن و مرد در آفرینش
تفاوت‌هاى زن و مرد
عقل زن
برترى مرد بر زن
آیه‌هاى موهمِ برترى مرد بر زن
خطاب‌هاى مذكّر در قرآن، و برترى مرد
رابطه تفاوت‌هاى تكوینى با اختلاف‌هاى قانونى
تلازم تفاوت تكوینى با تفاوت حقوقى

﴿ صفحه 270 ﴾
﴿ صفحه 271 ﴾