تربیت
Tarbiat.Org

پرسشها و پاسخها جلد سوم
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

پیش‌گفتار

مفاهیم اجتماعى ـ فرهنگى، مفاهیمى انتزاعى هستند كه هر یك بر مجموعه‌اى از عناصر و مؤلّفه‌ها اطلاق مى‌شود؛ مؤلّفه‌هایى كه به عنوان امورى روبنایى مبتنى بر زیرساخت‌هاى ویژه‌اى هستند و مى‌توان آنها را برآیند مؤلفه‌ها به شمار آورد. بنابراین، در عرضه مفاهیم جدید به بازار اندیشه و طرح آنها در فضاى یك جامعه نمى‌توان تنها به روبناها اشاره كرد و از خاستگاه و ریشه‌ها غفلت كرد؛ چرا كه در این صورت به لحاظ وجود تفاوت‌هاى بنیادى یا باید ریشه‌ها و اصالت‌هاى فرهنگى آن جامعه را تخریب كرد تا جامعه پذیراى آن امور نو گردد و یا آن كه به لحاظ مخالفت‌ها و واكنش‌هاى بازدارنده افراد آن جامعه، از دستاوردهاى بعضاً مفید تمدّن‌هاى دیگر محروم ماند.
در كشور ما نیز كه اساس حكومت بر دین و احكام فراگیر و سعادت‌آفرین آن استوار است و مردم مسلمان ایران به هیچ روى حاضر به مصالحه بر سر اصول و مبانى دینى خود و عقب‌نشینى از اسلام و زیربناهاى فكرى آن نیستند، طرح مفاهیم نو مى‌بایست با دقّت‌ها و ظرافت‌هاى ویژه‌اى صورت گیرد و در حقیقت این مفاهیم هم به لحاظ روبنایى و هم به لحاظ مبنایى مورد بازسازى مجدّد قرار گیرد تا ضمن بهره‌مند شدن جامعه اسلامى از فرآورده‌هاى فكرى و تجربى دیگر جوامع، اصالت‌هاى فرهنگ خودى فراموش نشود.
از همین رو، پاره‌اى از پرسش‌هایى كه از محضر استاد آیت الله مصباح یزدى ،مد ظلّه، درباره رابطه دین و مفاهیم نو و برخى چالشهاى فكرى دیگر به عمل آمده، گردآورى شده است و همانند دو مجموعه قبلى به محضر تشنگان فرهنگ ناب اسلامى تقدیم مى‌كنیم.
﴿ صفحه 148 ﴾
﴿ صفحه 149 ﴾