تربیت
Tarbiat.Org

معرفت نفس و حشر
اصغر طاهرزاده

حدوث نفس

حدوث نفس(91)
حال که مشخص شد جوهر نفس ثابت نیست و دائما در حال تحول است و می‌تواند از پست‌ترین درجات به عالی‌ترین درجات دست یابد، خودِ این نکته دلیل است بر این‌که نفس در آغازِ امر، حادث به حدوث بدن است و در تغییر و تحول همگام بدن خواهد بود تا لحظه‌ای که به آخرین مراتب کمال دست یابد و از تعلق به بدن بی‌نیاز گردد و اگر نفس واقعا موجودی قدیم و مجرد از ماده بود باید مثل سایر مجردات از ابتدای وجود بدون تغییر و عاری از هرگونه نقص موجود بود و احتیاج به آلات و قوای جسمانی برای استکمال خود نداشت و نتیجه این‌که، نفس قبل از بدن موجود نبوده چه رسد به قدیم بودن آن.(92)