تربیت
Tarbiat.Org

معرفت نفس و حشر
اصغر طاهرزاده

هر بدن برای یک نفس

نفس و بدن یک وجود متحداند و به همین جهت قطع بدن باعث تألّم شدید نفس می‌شود و تألّم عقل نیز موجب تألم حس و جسم می‌گردد و این خاصیت و حالت به جهت این است که نفس جوهری است قدسی و مجرد از ماده و از سنخ جواهر ملکوتی است و دارای وحدت و جامعیتی نظیر وحدت و جامعیت ذات الوهیت است و خود به تنهائی جامع جمیع مراتب انسانی و مقامات حیوانی و نباتی است. چون به خویش آید و به منشأ اصلی خود رجوع کند نیروی عقلانی است و در عین حال متضمن قوای حیوانی نیز هست که از مرتبه‌ی احساس تا تخیل را شامل می‌شود و به همین جهت نفس در مرتبه‌ی لمس عین عضو لامسه است و در مرتبه‌ی خیال عین قوه تخیل و در مرتبه‌ی وَهْم عین قوه‌ی واهمه می‌باشد و نیز می‌تواند با هریک از عقول اعم از عقل بالملکه تا عقل فعّال متحد شود.