تربیت
Tarbiat.Org

زن، آن‌گونه که باید باشد (زن - خانواده - بحران)
اصغر طاهرزاده

آزاد از گذشته و آینده

از رسول خدا(ص) است که «تا وقتی در مسجد هستید جزء عمرتان محسوب نمی‌شود» یعنی از گذشته و آینده آزاد شده‌اید و در «حال» یا «بودن» سكنی گزیده‌اید. نیز آن حضرت فرمود: خانه‌های خود را مسجد قرار دهید. پس خانه‌ها در فرهنگ دین محمدی(ص) می‌تواند محل سكنی‌گزیدن و آزادی از گذشته و آینده باشد و انسان با بودنِ خود، روبه‌رو شود.