تربیت
Tarbiat.Org

زن، آن‌گونه که باید باشد (زن - خانواده - بحران)
اصغر طاهرزاده

حفظ قلب یا حفظ خانواده

خانواده همچون قلب انسان است كه محل گذران حالات مختلف و محل وزش انوار غیبی فرشتگان است. هرچه قلب در یگانگی خود بیشتر مستقر باشد، در ارتباط و اتحاد با عالَم قدس، بیشتر موفق است، و خانواده نمادی از همان یگانگیِ قلبی انسان‌ها است، تا نمادی از «كثرتِ در عین وحدت» در عالَم محسوس به نمایش آید و یگانگی‌ها و اتحادهای زیبای عالَم قدس در بستر زمین از طریق خانواده به ظهور برسد، و همچنان كه حفظ كردن قلب از طریقِ در حضور حق قراردادن آن، ممكن است، حفظ كردن خانواده نیز با در محضر حق قراردادن آن، ممكن می‌باشد. گویا همة اعضای خانواده در جمع خود و با ارتباط صحیح با همدیگر، در انتظار دائمی ریزش انوار قدسی هستند و امیدوارانه نسبت به همدیگر خوبی می‌كنند و در صمیمیت هرچه بیشتر با همدیگر، زمینة ایجاد صمیمیتِ فرشتگان با خود را فراهم می‌نمایند و سخت مواظب‌اند كه جدایی صورت نگیرد تا این صمیمیت از بین برود و خیر و بركت ساكنان آسمان از آنها دریغ شود.
حفظ خانواده با دركِ آسمان غیب و انتظار بركات عالَم قدس پدید می‌آید، و این‌كه هریك از اعضاء سعی نماید خود را دائماً در حضور حق احساس كند. مثل حفظ قلب، توسط عارفی كه دائماً خود را در معرض ریزش انوار قدسی قرار می‌دهد.