تربیت
Tarbiat.Org

زن، آن‌گونه که باید باشد (زن - خانواده - بحران)
اصغر طاهرزاده

جمعی غیرممكن

آن‌هایی كه می‌پندارند می‌توان خانواده ای ساخت كه هم خوبی‌های قدیم را داشته باشد و هم افكار و آداب متجددان در آن جاری باشد، در غفلت بزرگی به سر می‌برند، صورت منطقی‌دادن به فرهنگ غرب، فریب‌كاری را عمیق می‌كند و به تنفر بین افرادِ اجتماع و خانواده می‌افزاید.
ساكنان كشورهای تجددزده، خانواده را گم كردند، از خانوادة دینی بیرون آمدند و به بی‌خانمانی موجود در دنیای مدرن گرفتار شدند و لذا آشوب و هیجان، جای رشته پیوند قلب‌ها را گرفت و اگر آداب و رسومی هم باقی ماند، همه خالی و بی‌روح و بی‌تأثیر است.