تربیت
Tarbiat.Org

زن، آن‌گونه که باید باشد (زن - خانواده - بحران)
اصغر طاهرزاده

راه حلّ اساسی

مسلّم ما نمی‌توانیم نسبت به امر خانواده بی‌اعتنا باشیم، ولی به صورتی هم كه امروزه معمولاً خانواده مورد اعتنا و بحث قرار می‌گیرد، اعتنای واقعی به مشكلات خانواده نیست، این هنر نیست كه یك راه حل مقطعی بدهیم و گوشمان را به نقص‌های آن راه‌حل ببندیم. هنر آن است كه قبل از این‌كه با ناكامیِ برنامه‌هایمان روبه‌رو شویم، آن ناكامی را گوشزد كنیم. و لذا باید متوجه بود، اگر در مواردی مثل كنترل موالید و مسائلی نظیر آن، نتایجی به‌دست آید در اساسِ مشكلات موجودِ خانواده و رفع گسست‌های آن اثری ندارد، زیرا مسائل كلی مثل كنترل موالید و پند و اندرز‌های سطحی، ربطی به ویرانی بنیان خانواده‌ای كه براساس اومانیسم شكل گرفته، نمی‌تواند داشته باشد، و فضای خانواده‌ای كه از دست رفته است را نمی‌تواند به ما برگرداند.
اگر خانوادة كنونی دچار گسست و پریشانی است، این پریشانی و گسست و عدم همدلی، امر عارضی و ظاهری نیست كه بر اثر عوامل خارجی به‌وجود آمده باشد و عواملی از همان نوع بتواند آن را مرتفع كند، باید بشر از فرش به عرش برگردد تا به خانواده‌ای كه عامل سُكنای بشر است، دست یابد. و چنانچه بشر بفهمد وقتی خانواده صورت حقیقی به‌خود گرفت چه بركاتی به‌همراه دارد، در پیدایش آن خواهد کوشید.(109)
باید مردم ما در صدد ادامة تمدن دینی خود باشند و علت گسستگی در خانواده را ریشه‌ای ارزیابی كنند تا در درمان آن موفق باشند.