تربیت
Tarbiat.Org

زن، آن‌گونه که باید باشد (زن - خانواده - بحران)
اصغر طاهرزاده

اومانیسم، ریشة فرو ریختن خانواده

اومانیسم، ریشة فرو ریختن خانواده(108)
ریشة فروریختن خانواده در دنیای مدرن و در فرهنگ مدرنیته را باید در اومانیسم یعنی اصالت بشر و خودبنیادی او دانست كه عبارت است از اصالت دادن به نفس امّاره، در مقابل اصالت‌دادن به بندگی خدا.
حال پس از دقت به روح و فرهنگ اومانیسم كه بشر را به‌جای خدا، ملاك همة بدی‌ها و خوبی‌ها می‌داند و در این فرهنگ «بد» چیزی است كه بشر نخواهد، و «خوب» چیزی است كه بشر بخواهد. آیا در چنین فرهنگی حفظ خانواده به هر عنوانی ممكن است؟ و به عبارتی دیگر آیا جمع «اصالت نفسانیّات» با هر عنوانی با «حفظ خانواده» ممكن است؟ آن‌هم حفظ خانواده‌ای كه شرط بقائش عدم حاكمیت نفسانیّات است. زیرا كه در حاكمیت نفسانیّات هیچ جمعی به‌عنوان جمعِ همدل باقی نمی‌ماند، یا همه پراكنده‌اند و یا همه مقهور قدرت یك فرد قرار می‌گیرند، كه هیچ‌كدام از این دو نوع جمع، جمع خانواده نیست.
خانواده مركّب از اجزای پراكنده‌ای كه در كنار هم آمده باشند نیست، بلكه جمع یگانه‌ای است برای زندگی و پایداری در زیر پرتو مودّت و رحمتِ حقّ. یعنی جمعی كه امكان پرورش خود را همواره در چشمه‌سار آرامش جستجو می‌كنند و مسلّم با پذیرش تمدن غربی یا «اومانیسم» كه ناخودآگاه در روح و روان افرادِ غیر موحد جریان می‌یابد، خانواده باقی نمی‌ماند.