تربیت
Tarbiat.Org

مقام لیلة‌القدری فاطمه(س)
اصغر طاهرزاده

مقدمه ناشر

باسمه تعالی
كتابی كه در پیش رو دارید سلسله بحث‌های استاد طاهرزاده در رابطه با وجه باطنی حضرت زهرا(س) است. سخنران محترم با توجه به متون روایی و وقایع تاریخی ما را دعوت می‌كند كه باید از دو منظر به حضرت زهرا(س) نظر افكند. یكی نظر به حقیقت باطنی آن حضرت و روایات دقیقی كه این بُعد از حضرت را معرفی می‌كند و یكی هم به نقش تاریخی كه حضرت(س) به‌خصوص پس از رحلت پیامبر(ص) ایفاء نمودند.
در نظر به نقش تاریخی حضرت زهرا سخنران در كتاب «بصیرت ‌حضرت‌زهرا(س)» كه شرح خطبه آن حضرت در مدینه است. ابعاد نهضتی را كه فاطمه(س) شروع كرد تا اسلام حقیقی به فراموشی سپرده نشود مورد تحلیل قرار می‌دهد. ولی استاد طاهرزاده معتقد است تا حقیقتی باطنی و نوری حضرت زهرا(س) درست شناخته نشود معنی و جایگاه نقش تاریخی آن حضرت نیز درست تحلیل نمی‌شود و آن‌چه فاطمه زهرا(س) را فاطمه كرده است، حقیقت باطنی آن حضرت است، و شناخت آن حقیقت، انسان را وارد معارفی بسیار گرانقدر می‌نماید كه امثال افلاطون با طرح «مُثُل» و فارابی با طرح «عقل فَعّال» به دنبال شناخت آن حقیقت بودند و آن كاری كه حكیمان با روش عقلی آرزوی آن را داشتند، پیامبران از طریق وَحی عملی كردند، و فاطمه(س) یكی از آن حقایقی است كه ارتباط با حقیقت یا بُعد باطنی آن حضرت موجب رسیدن به بصیرت‌هایی بس بزرگ در عالم معنا خواهد شد و در این كتاب مباحثی مطرح است كه این بُعد اخیر مورد توجه قرار گرفته است.
سخنران در مباحث «حقیقت نوری فاطمه(س)» و «مقام لیلة‌القدری فاطمه(س)» سعی دارد به كمك روایات و دقت در معنی آن‌ها ابتدا ما را متوجه چنین مقامی در عالم غیب بنماید و روشن كند معنی چنین روایاتی چیست و سپس در بحث «فاطمه(س) رازی پیدا و ناپیدا» به كمك مباحث قبلی می‌خواهد راه ارتباط با چنین رازی را بگشاید و روشن كند ارتباط با رازها و حقایق عالَم، آداب خاص خود را دارد و اگر برای استفاده از آن آداب تلاش لازم را ننماییم، معلوم نیست در عین ارادت به آن ذات مقدس بهرة لازم را از وجود نوری آن حضرت ببریم.
این انتشارات معتقد است توجه به فاطمه(س) از منظری كه سخنران محترم ارائه می‌دهد می‌تواند فتح بابی باشد كه ما را در شناخت حقیقت ذوات مقدس معصومین چند گامی جلو ببرد. إن‌شاءالله
انتشارات لُبّ المیزان