تربیت
Tarbiat.Org

خویشتن پنهان (شرح ده نکته از معرفت نفس)
اصغر طاهرزاده

جلسه هفتم، ـ حضور كامل نفس در بدن

بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحیم
یادآوری می‌کنم که روش معرفت نفس یک روش تجربی است، منتها تجربی معنوی که نوعی مواجهه‌ی وجودی با نفس ناطقه می‌باشد و عزیزان باید موضوعاتِ مورد بحث را در خودشان تجربه کنند و آن را بی‌واسطه حسّ نمایند، نه این‌که مطالب را صرفاً به حافظه بسپارند، بدون آن‌که در خود بیابند.