تربیت
Tarbiat.Org

خویشتن پنهان (شرح ده نکته از معرفت نفس)
اصغر طاهرزاده

خواب چپ

گاهی از یك معنی كه انسان در خواب با آن مرتبط می‌شود در خیال خود صورت‌هایی عكس آن معنا را می‌سازد. همین‌طور كه گاهی در بیداری با شنیدن واژه‌ی «ثروت» به معنی «فقرِ فقرا» منتقل می‌شود، حال اگر در خواب چنین شد، با روبه‌روشدن با معنی ثروت، صورتی مطابق فقر در خیال انسان ایجاد می‌شود و این هنر معبّر است که با الهاماتی که به او می‌شود می‌تواند آن خواب را به عکس خودش برگرداند.
پس این‌که می‌گویند: «خواب زن‌ها چپ است» حرف درستی نیست، برای نفس ناطقه‌ی هرکسی این امکان هست که در خوابش نظر به صورتی عکس آنچه دیده است داشته باشد. شما هم اگر از سرعتِ زیاد بدتان بیاید وقتی در بیداری با سرعت زیاد روبه‌رو شدید به آرامشی كه در پیاده‌روی هست منتقل می‌شوید، در خواب هم همین‌طور است و از آن‌جایی که خیال در هنگام خواب فعّال‌تر است همین که به معنای سرعت منتقل شدید صورتی از آن نوع پیاده‌روی را که به سوی مسجد در حرکت هستید در خود ابداع می‌کنید.
حتی در رؤیاهایی كه نفس ناطقه با اصلِ موضوع روبه‌رو می‌شود و در آن حال به صورت مناسبِ آن معنا منتقل می‌گردد، این طور نیست که بتوان به راحتی بین اصل موضوع و صورت خیالی آن ارتباط برقرار کرد، به‌طوری كه اگر انسان ملاحظه كرد در حال جمع‌كردن كثافت است، در واقع صورتِ به‌دست‌آوردن مال زیادِ دنیا را به او نشان می‌دهند، در عین آگاهی‌دادن به او كه مال دنیا سرگین و كثافت است. و یا وقتی روبه‌رو می‌شود با این‌كه بدنش ورم كرده‌است، با صورتِ به‌دست‌آوردن مال زیاد روبه‌رو شده است، در عین آگاهی‌دادن به او كه آگاه باشد مال زیاد چرك و آلودگی است. همچنان‌كه اگر در خواب دید در زندان است، در واقع با صورتِ شهرت‌یابی‌اش روبه‌رو شده، در عین آگاهی‌دادن به او كه این شهرت، زندان است. همچنان‌كه اگر دید در زنجیر است، با صورت خوشی و خوش‌گذرانیِ دنیایی‌اش روبه‌رو شده، در عین آگاهی‌دادن به او كه آن نوع خوش‌گذرانی، گرفتاری و زنجیر است. ملاحظه می فرمایید که این نوع رؤیا در عین آن که شبیه رؤیاهای چپ نیست صورت نازله اصل آنها نیز نمی باشد به همین جهت باید گفت: نمی‌توان به رؤیا اعتماد كـرد، چون در حال خواب؛ صورت خیالیه‌ی نفس آن‌قدر جَوَلان دارد كه با میل خود صورت‌ها را تغییر می‌دهد و از جایگاه خود خارج می‌كند.