تربیت
Tarbiat.Org

انسان؛ از تنگنای بدن تا فراخنای قرب الهی
اصغر طاهرزاده

انسان‌شناسی و رابطه‌ی آن با توحید

وقتی متوجّه شویم نفس انسان دارای «وحدت ذاتی» است، و در عین داشتن قوایی مثل بینایی و ناطقه و تعقّل و تخیّل، یك موجود است و یگانگی‌اش در تمام این مراحل محفوظ است و انسان حس می‌كند، خودش است كه بیناست و خودش است كه تعقّل می‌كند، می‌فهمیم چگونه صفات الهی، وحدت حقّه‌ی حقیقیّه‌ی ذات احدی را متكثّر نمی‌کند. انسان با شناخت نفس می‌فهمد توحید افعالی به چه معنی است و چگونه همه‌ی این افعالِ متكثّر و متنوّع، از ذات واحدی صادر می‌شود و می‌فهمد كه صفات حق عین ذات اوست. همان‌طور كه انسان در عین این‌كه شنوایی و گویایی و تخیّل دارد، باز خودش، خودش است و در واقع یك حقیقت است كه می‌توان این قوا را به آن نسبت داد و در مقام ذاتِ او همه‌ی این قوا فانی و مستغرق‌اند، ومی‌فهمد چگونه خداوند كه عین كمال و عین وجود است، عین علم و عین حیات و عین قدرت است و یك چیز است كه همه‌ی این صفات را داراست.