تربیت
Tarbiat.Org

پرسش ها و پاسخ ها جلد اول
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

جلوگیرى از آفات نقطه ثبات

2. آیا مى‌توان از آفات نقطه ثبات جلوگیرى كرد؟
در واقع مهمترین فایده دوره‌اى كردن، جلوگیرى از فسادى است كه با فربه شدن ناموزون قدرت، در دست یك نفر ـ در زمان طولانى ـ حاصل مى‌شود.
پاسخ این مشكل با اندكى جستجو در اصل نظریه، به دست مى‌آید. توضیح آنكه یكى از شرایط رهبر، عدالت و تقواست، و قانون، مجلس خبرگان را موظف كرده است هم در مقام كشف و تشخیص (آغاز رهبرى) و هم در مقام بقا، (استمرار رهبرى) رهبر این صفات را داشته
( صفحه 66 )
باشد. اگر عدالت و تقوا نباشد، هیچ گاه شخصى به عنوان ولى فقیه انتخاب نمى‌شود حتى اگر در ابتدا رهبر، عادل و متقى بود، ولى در میانه راه عدالت یا تقواى خود را از دست داد، خود به خود از این مقام عزل مى‌شود و وظیفه خبرگان است كه عزل او را اعلام كنند؛ چون ولایت الهى را از دست داده است. حضرت امام(قدس سره)مى‌فرماید: «اگر ولى فقیه یك كلمه دروغ بگوید، یك كلمه، یك قدم بر خلاف بگذارد، آن ولایت را دیگر ندارد.»(18)
3. آخرین نكته‌اى كه باید مورد بررسى واقع شود، نقش كاشف بودن خبرگان و كشف كسى كه صلاحیت اداره جامعه اسلامى را دارد، مى‌باشد.
گاه دوره‌اى با توسط انتخاب مستقیم مردم ظهور مى‌كند و گاه توسط مجلس خبرگان؛ چون انتخاب مستقیم توسط مردم خود سؤال مستقل و داراى اهمیت بسیارى است، جداگانه مورد بررسى قرار گرفته است. امّا بعد از آنكه مسأله نقطه ثبات و فواید آن را از دیدگاه فلاسفه سیاست مورد اشاره قرار دادیم و تمهیدات لازم در وظایف خبرگان و نظارت آنها بر رهبر را ملاحظه كردیم، باید گفت انتخابات دوره‌اى در مورد رهبر لازم نیست؛ چون وظیفه خبرگان كشف(تشخیص)مصداق رهبر است.