تربیت
Tarbiat.Org

چگونگی فعلیت‌یافتن باورهای دینی
اصغر طاهرزاده

غلیظ‌ترین مانع

غلیظ‌ترین مانعِ حضور ما در عوالم غیب، عدم تفکیک بین اعتباریات و حقایق است. حقایق چیزهایی است که هست و اعتباریات یعنی مفاهیمی که انسان‌ها قرار گذاشته‌اند ولی ریشه در نفس‌الامر و واقعیت ندارد. حال اگر انسان‌ها حقایق را نیز به چشم اعتباریات ببینند به‌کلی جهت جان‌شان از توجه به عوالم وجود منقطع می‌شود. اعتباری‌دانستن حقایق به این معنی است که فکر کنیم دستورات دین مثل قراردادهایی است که برای رفع مشکل ترافیک شهر وضع کرده‌اند. غافل از این که تمام دستورات دین اعتباریاتی است که ریشه در حقایق دارد. تصور کنیم خداوند با حساب‌های مصلحت‌گرایانه فرموده؛ صبح دو رکعت نماز بخوانید و ظهر چهار رکعت، غافل از این‌که این دستورات صورت حقایقی است که در عالم قدس وجود دارد و عمل به آن‌ها نفس انسان را متوجه آن عالم و آن حقایق می‌نماید و در نتیجه به همان اندازه حضور او را در آن عوالم بالفعل می‌گرداند، و با عمل به آن دستورات حجاب بین انسان و عالم غیب رقیق‌تر می‌گردد.
از آن‌ جایی که رذائل اخلاقی مانع حضور نفس در عوالم غیب می‌شود می‌فرمایند باید آن رذائل را از خود دور کنی. انسانِ حسود آنچنان روحش بر محور خود متمرکز است که نمی‌تواند به خود آید و در جنبه‌ی بیکرانه‌ی جان خود حاضر شود و لذا می‌فرمایند سعی کن با نظر به لطف بیکرانه‌ی خداوند، حسادت را از خود دور کنی.