تربیت
Tarbiat.Org

ربا و بانکداری اسلامی
آیت الله ناصر مکارم شیرازی

6. اعطاى تسهیلات بانکى به مدیران فاقد سرمایه

اشخاصى هستند که به عکس افرادى که در قسمت قبل ذکر شد; قدرت مدیریت براى تولید و تجارت را دارند ولى سرمایه لازم را ندارند. اینها افرادى هستند که از مسائل کشاورزى، تجارت و صنعت آگاهى کافى دارند، ولى پول و سرمایه اى که در این راستا به کار گیرند را ندارند، در اینجا بانک سالم به این افراد سرمایه اى مى دهد که با آن کار کنند، و با آنها شریک مى شود و از آن به تسهیلات بانکى یا تسهیلات اعتبارى تعبیر مى کنند که این کار هم به نفع جامعه است و هم به نفع بانک، و هم به سود خود این افراد.
این گونه برنامه ها هر قدر توسعه یابد به سود جامعه است و در ایجاد اشتغال و حرکت هاى اقتصادى فوق العاده مؤثر است، مشروط بر اینکه توأم با برنامه ریزى دقیق باشد.