تربیت
Tarbiat.Org

رمضان دریچه رؤیت (سیر الی الله در سایه‌ی جوع، صوم و ماه رمضان)
اصغر طاهرزاده

معنی بی‌تقوایی

حضرت حق از همه‌چیز به ما نزدیك‌تر است و توجه به این نزدیکی و حضور، همان تفكر دینی است و هر چه این تفكر و احساسِ حضور بیشتر باشد، امكان وَرع‌ ورزیدن بیشتر است. پس وقتی كه در دین صحبت از «تفكر» می شود یعنی آن فكری كه خودش عبادت است، و اباذر(ره) در آن قرار دارد، در واقع یك نوع سیر قلبی است به سوی حق. به‌همین جهت هم اصرار داریم كه عزیزان متوجه باشند، فكر دینی یك تفكّر خاصّی است غیر تفكر ریاضی یا فلسفی.