تربیت
Tarbiat.Org

جوان و انتخاب بزرگ
اصغر طاهرزاده

چگونگی انتخاب ابدیت

باید از خود بپرسیم چگونه می‌توانیم ابدیّت را انتخاب كنیم که در عین محروم نشدن از زندگی دنیایی و فعالیت‌های اجتماعی، انتخابی انجام داده باشیم که در انتها با یأس و افسردگی روبه‌رو نگردیم؟ وقتی با این سؤال درست برخورد کنید به خوبی به این نتیجه خواهید رسید که اگر بخواهید به جوانی‌تان خیانت نكنید، مطمئناً و مطمئناً فقط باید شریعت الهی را كه جوابگوی نیاز و عامل هدایتِ بُعد ابدی شماست، انتخاب نمایید زیرا شریعت الهی یعنی رمز و راز و راه و رسم زندگی در دنیا تا در دنیا در عین فعالیت‌های مناسب دنیا، حیات ابدی خود را پُر رونق و پُر ثمر كنید.
به‌خوبی می‌توان به این نتیجه رسید که هر جوانى شریعت الهی را انتخاب نكند، روحش جوان نیست و روح خود را از راه تغذیه‌كردنِ نیاز حقیقى‏اش که همان توجه به زندگى ابدی است، از نشاط لازم محروم کرده و خود را به مقصدهای كوچك و زودگذر مشغول كرده است. او به‌واقع روح بلند وجوان خود را در دیوارهای تنگ آرزوهاى دنیایى محبوس نموده و به پوچیِ جان خود تن داده است.